Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky (pravidla) ochrany osobních údaj

Spolenost

Sedláství Spurns.r.o.

se sídlem Jedovnická 2347/6, Líe, 628 00 Brno
I
082 48 044
zapsaná v obchodním rejst
íku vedeném Krajskm soudem v Brn, oddíl C, vloka 112684,

jako provozovatel prodeje zboí prostednictvím internetového obchodu provozovaného na webové stránce www.spurny.net a správce osobních údajklient(dále jen „správce“) vydává v souladu se zákonem . 101/2000 Sb., o ochranosobních údaj(dále jen „ZOOU“) a naízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochranfyzickch osob v souvislosti se zpracováním osobních údaja o volném pohybu tchto údaj(dále jen „GDPR“) Podmínky ochrany osobních údajza úelem splnní své zákonné informaní a pouovací povinnost vůči osobám, jejichosobní údaje zpracovává (dále jen „subjekt údaj).

ZÁKLADNÍ INFORMACE
el a právní základ zpracování osobních údaj

Osobní údaje v rozsahu jméno, pímení, datum narození, fakturaní a dodací adresa, e- mailová adresa, telefonní íslo a pípadnplatební údaje (dále také jako „zpracovávané osobní údaje“), jsou zpracovávány správcem v nezbytné míe z dvodu plnní smlouvy uzavené mezi správcem a subjektem údaj, pípadnpro provoz uivatelského útu a pro reklamní úely, dal-li k tomu subjekt údajsouhlas. V pípadzpracování osobních údajna základjiného právního titulu, bude subjekt údajo úelu a právním základu zpracování informován nejpozdji v okamiku získání osobních údajpísemnm sdlením.

Pokud správce zpracuje osobní údaje pro jinel, neje úel, pro kterbyly pvodnzpracovávány, poskytne subjektu údajjetped uvedenm dalím zpracováním informace o tomto jiném úelu a písluné dalí informace, které mu ukládá zákon.

Informace o píjemcích osobních údaj

Správce v nezbytné míe poskytuje zpracovávané osobní údaje pepravci, nezvolil-li si subjekt údajosobní vyzvednutí zboí. Dále správce poskytuje zpracovávané osobní údaje tetím osobám pouze v pípadech, kdy je mu to uloeno ze zákona.

V pípaddalích píjemcosobních údajbude subjekt údajneprodleninformován písemnm sdlením. U souhlasu se zpracování osobních údajjsou dalí píjemci osobních údajuvedeni v textu samotného souhlasu.

Doba uloení osobních údaj

V pípadudlení souhlasu se zpracováním osobních údajpro provoz uivatelského útu a pro reklamní úely, ukládá správce zpracovávané osobní údaje po dobu trvání souhlasu.

Správce vdy ukládá zpracovávané osobní údaje po dobu trvání smlouvy ado uplynutí záruních práv, poté správce uchovává pouze informace potebné dle obanského a finanního práva po dobu, kterou mu ukládá zákon.

page1image47387104

Pedání osobních údajdo zahrani

Správce tímto prohlauje, e nepedává zpracovávané osobní údaje do tetí do zem, tj. do zemmimo Evropskou Unii, nebo mezinárodní organizaci, nevyplvá-li to napíklad z místa pro doruení zboí.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJ

Subjekt údajmá tyto práva:

I. Právo odvolat udlensouhlas (l. 7)

Subjekt údajmá právo svj souhlas se zpracováním osobních údajkdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, kterbyl dán ped jeho odvoláním. Odvolání souhlasu může bt uinno zasláním na adresu stanislav@spurny.net , zruením zákaznického útu, osobní ádostí v sídle i provozovnsprávce, pípadnv automatizované form, umožňuje-li to zaslané obchodní sdlení.

II. Právo poadovat pístup k jeho osobním údajm (l. 15)

Subjekt údajmá právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho tkají, jsou i nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat pístup k tmto osobním údajm a k následujícím informacím:

 1. a)  úely zpracování;

 2. b)  kategorie dotench osobních údaj;

 3. c)  píjemci nebo kategorie píjemc, kterm osobní údaje byly nebo budou zpístupnny, zejména píjemci ve tetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;

 4. d)  plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloeny, nebo není-li ji moné urit, kritéria pouitá ke stanovení této doby;

 5. e)  existence práva poadovat od správce opravu nebo vmaz osobních údajtkajících se subjektu údajnebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

 6. f)  právo podat stínost u dozorového úadu;

 7. g)  vekeré dostupné informace o zdroji osobních údaj, pokud nejsou získány od subjektu údaj;

 8. h)  skutenost, e dochází k automatizovanému rozhodování, vetnprofilování a pinejmením v tchto pípadech smysluplné informace tkající se pouitého postupu, jakoi vznamu a pedpokládanch dsledktakového zpracování pro subjekt údaj.

Pokud se osobní údaje pedávají do tetí zemnebo mezinárodní organizaci, má subjekt údajprávo bt informován o vhodnch zárukách, které se vztahují na pedání.

Správce poskytne kopii zpracovávanch osobních údaj. Za dalí kopie na ádost subjektu údajmůže správce útovat piměřenpoplatek na základadministrativních náklad.

page2image47388768

Jestlie subjekt údajpodává ádost v elektronické form, poskytnou se informace v elektronické form, která se běžnpouívá, pokud subjekt údajnepoádá o jinzpsob.

Právem získat kopii nesmjí bt nepíznivdotena práva a svobody jinch osob.

III. Právo na opravu (l. 16)

Subjekt údajmá právo na to, aby správce bez zbyteného odkladu opravil nepesné osobní údaje, které se ho tkají. S pihlédnutím k úelm zpracování má subjekt údajprávo na doplnní neúplnch osobních údaj, a to i poskytnutím dodateného prohláení.

IV. Právo na vmaz (právo bt zapomenut) (l. 17)

Subjekt údajmá právo na to, aby správce bez zbyteného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajtkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbyteného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z tchto dvod:

 1. a)  osobní údaje jinejsou potebné pro úely, pro které byly shromádny nebo jinak zpracovány;

 2. b)  subjekt údajodvolá souhlas, na jehozákladbyli osobní údaje zpracovány, a neexistuje ádndalí právní dvod pro zpracování;

 3. c)  subjekt údajvznese námitky proti zpracování provádném ve veejném zájmu, pi vkonu veejné moci nebo pro oprávnné zájmy správce i tetí strany a neexistují ádné pevaující oprávnné dvody pro zpracování nebo subjekt údajvznese námitky proti zpracování pro úely pímého marketingu na základprávního titulu oprávnného zájmu;

 4. d)  osobní údaje byly zpracovány protiprávn;

 5. e)  osobní údaje musí bt vymazány ke splnní právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo lenského státu, které se na správce vztahuje;

 6. f)  osobní údaje byly shromádny v souvislosti s nabídkou slueb informaní spolenosti dítti mladímu estnácti let (16) let

Jestlie
dostupnou technologii a náklady na provedení p
iměřené kroky, vetntechnickch opatení, aby informoval správce, kteí tyto osobní údaje zpracovávají, e je subjekt údajů žádá, aby vymazali vekeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie i replikace.

Právo na vmaz nelze uplatnit, pokud je zpracování nezbytné:

 1. a)  pro vkon práva na svobodu projevu a informace;

 2. b)  pro splnní právní povinnosti, jevyaduje zpracování podle práva Unie nebo lenského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnní úkolu provedeného ve veejném zájmu nebo pi vkonu veejné moci, kterm je správce pověřen;

 3. c)  z dvodveejného zájmu v oblasti veejného zdraví

 4. d)  pro úely archivace ve veejném zájmu, pro úely vdeckého i historického vzkumu i pro statistické úely, pokud je pravdpodobné, e by právo na vmaz znemonilo nebo vánohrozilo splnní cíluvedeného zpracování;

správce osobní údaje zveejnil a je povinen je vymazat, pijme s ohledem na

e) pro urení, vkon nebo obhajobu právních nárok.

V. Právo na omezení zpracování (l. 18) (právo na blokaci dle ZOOU)

Subjekt údajmá právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z tchto pípad:

 1. a)  subjekt údajpopírá pesnost osobních údaj, a to na dobu potebnou k tomu, aby správce mohl pesnost osobních údajověřit;

 2. b)  zpracování je protiprávní a subjekt údajodmítá vmaz osobních údaja ádá místo toho o omezení jejich pouití;

 3. c)  správce jiosobní údaje nepotebuje pro úely zpracování, ale subjekt údajje poaduje pro urení, vkon nebo obhajobu právních nárok;

 4. d)  objekt údajvznesl námitku proti zpracování ve veejném zájmu, pi vkonu veejné moci nebo pro oprávnné zájmy správce i tetí stranyve veejném zájmu, pi vkonu veejné moci nebo pro oprávnné zájmy správce i tetí strany, dokud nebude ověřeno, zda oprávnné dvody správce pevaují nad oprávnnmi dvody subjektu údaj.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou bt tyto osobní údaje, s vjimkou jejich uloení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údaj, nebo z dvodu urení, vkonu nebo obhajoby právních nárok, z dvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z dvoddleitého veejného zájmu Evropské Unie nebo nkterého lenského státu.

Subjekt údaj, kterdosáhl omezení zpracování, je správcem pedem upozornn na to, e bude omezení zpracování zrueno.

VI. Právo na penositelnost údaj(l. 20)

Subjekt údajmá právo získat osobní údaje, které se ho tkají, jeposkytl správci, ve strukturovaném, běžnpouívaném a strojově čitelném formátu, a právo pedat tyto údaje jinému správci, aniby tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v pípad, e:

a) zpracování je zaloeno na souhlasu se zpracováním osobních údajnebo je nezbytné pro splnní smlouvy, jejísmluvní stranou je subjekt údaj, nebo pro provedení opatení pijatch ped uzavením smlouvy na ádost subjektu údaj

b) zpracování se provádí automatizovan.

Pi vkonu svého práva na penositelnost údajmá subjekt údajprávo na to, aby osobní údaje byly pedány pímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Vkonem práva uvedeného tohoto lánku není doteno právo na vmaz. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnní úkolu provádného ve veejném zájmu nebo pi vkonu veejné moci, kterm je správce pověřen.

Právem na penositelnost nesmí bt nepíznivdotena práva a svobody jinch osob.

VII. Právo podat proti správci stínost u dozorového úadu (lánek 77)

Anijsou doteny jakékoliv jiné prostedky správní nebo soudní ochrany, má kadsubjekt údajprávo podat stínost u nkterého dozorového úadu, zejména v lenském státsvého obvyklého bydlit, místa vkonu zamstnání nebo místa, kde dolo k údajnému poruení, pokud se subjekt údajdomnívá, e zpracováním jeho osobních údajje porueno toto naízení.

Dozorovad, kterému byla stínost podána, informuje stěžovatele o pokroku v eení stínosti a o jeho vsledku, jakoi o monosti soudní ochrany.

Dozorovm úadem pro eskou republiku je Úad pro ochranu osobních údaj.

Kontakt správce: stanislav@spurny.net Tel.: 608 852 294

V Brndne 1. 5. 2021