Stanislav Spurný
Bzenecká 4171/18,
628 00, Brno - Židenice
IČ: 73860832

stanislav@spurny.net
Tel.: 608 852 294
FB sedlarstvispurny

provozovatel prodeje zboží prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na webové stránce www.spurny.net a správce osobních údajů klientů (dále jen „správce“) vydává v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOU“) Podmínky ochrany osobních údajů za účelem splnění své zákonné informační a poučovací povinnost vůči osobám, jejichž osobní údaje zpracovává (dále jen „subjekt údajů“).

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány správcem na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě jiného právního titulu. U souhlasu se zpracování osobních údajů je účel zpracování vždy výslovně vyjádřen v textu samotného souhlasu. V případě zpracování osobních údajů na základě jiného právního titulu, bude subjekt údajů o účelu a právním základů zpracování informován nejpozději v okamžiku získání osobních údajů písemným sdělením.

Pokud správce zpracuje osobní údaje pro jiný účel, než je účel, pro který byly původně zpracovávány, poskytne subjektu údajů ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a příslušné další informace, které mu ukládá zákon.

Informace o příjemcích osobních údajů

Příjemcem se rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura či jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty. Příjemcem je tedy vždy subjekt údajů a správce.

V případě dalších příjemců osobních údajů bude subjekt údajů neprodleně informován písemným sdělením. U souhlasu se zpracování osobních údajů jsou další příjemci osobních údajů uvedeni v textu samotného souhlasu.

Doba uložení osobních údajů

U souhlasu se zpracování osobních údajů je doba uložení osobních údajů v závislosti na účel a rozsah zpracování vždy výslovně vyjádřena v textu samotného souhlasu. V případě zpracování osobních údajů na základě jiného právního titulu, bude subjekt údajů nejpozději v okamžiku získání osobních údajů informován o době uložení osobních údajů písemným sdělením.

Důvod poskytnutí osobních údajů

U souhlasu se zpracování osobních údajů je důvod poskytnutí osobních údajů vždy výslovně uveden v textu souhlasu. V případě zpracování osobních údajů na základě jiného právního titulu, bude subjekt o důvodu poskytnutí osobních údajů informován nejpozději v okamžiku získání osobních údajů písemným sdělením.

Předání osobních údajů do zahraničí

Správce tímto prohlašuje, že nemá v úmyslu předat zpracovávané osobní údaje do třetí do země, tj. do země mimo Evropskou Unii, nebo mezinárodní organizaci.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Subjekt údajů má tyto práva:

I. Právo odvolat udělený souhlas (čl. 7)

Subjekt údajů má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu může být učiněno prostřednictvím příslušného formuláře, který je volně přístupný na webových stránkách www.spurny.net.

II. Právo požadovat přístup k jeho osobním údajům (čl. 15)

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

III. Právo na opravu (čl. 16)

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

IV. Právo na výmaz (právo být zapomenut) (čl. 17)

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

Jestliže správce osobní údaje zveřejnil a je povinen je vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.Právo na výmaz nelze uplatnit, pokud je zpracování nezbytné:

V. Právo na omezení zpracování (čl. 18) (právo na blokaci dle ZOOU)

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské Unie nebo některého členského státu.
Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování, je správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

VI. Právo na přenositelnost údajů (čl. 20)

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.Výkonem práva uvedeného tohoto článku není dotčeno právo na výmaz. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.Právem na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

VII. Právo podat proti správci stížnost u dozorového úřadu (článek 77)

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno toto nařízení.Dozorový úřad, kterému byla stížnost podána, informuje stěžovatele o pokroku v řešení stížnosti a o jeho výsledku, jakož i o možnosti soudní ochrany.Dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů.